Chúng tôi Liên Hoa Việt thường xuyên tuyển Tổng đại lý và Đại lý ở khắp các khu vực.

1. Tổng đại lý phân phối khu vực

Quyền lợi:

 • Được hưởng mức chiết khấu ưu đãi, được quyền mở các kênh đại lý dưới quyền
 • Các sales và các kênh dưới quyền sẽ lấy hàng qua Tổng Đại lý
 • Được nhận thông tin các khách hàng để trực tiếp làm việc
 • Được hỗ trợ đào tạo nhân sự, kỹ thuật bán hàng
 • Được nhận chuyển giao duy trì các khách hàng hiện tại của Công ty
 • Được tham gia các event chương trình do Công ty tổ chức
 • Được tạo và vận hành fanpage của Liên Hoa Việt
 • Được cấp sản phẩm trải nghiệm để kinh doanh

Trách nhiệm:

 • Cam kết đạt doanh số, nếu không đạt
  doanh số 3 tháng liên tục thì sẽ xem xét lại quyền Tổng Đại lý chính thức
 • Đảm bảo hình ảnh và chăm sóc khách hàng
  của Công ty theo phản hồi
 • Cam
  kết thực hiện theo đúng hợp đồng phân phối về các điều khoản đảm bảo cho sản phẩm

2. Đại lý phân phối khu vực

Quyền lợi:

 • Được nhận thông tin các khách hàng để trực tiếp làm việc
 • Được hỗ trợ đào tạo nhân sự, kỹ thuật bán hàng
 • Được nhận chuyển giao duy trì các khách hàng tại khu vực của Tổng Đại lý
 • Được tham gia các event chương trình do Công ty tổ chức
 • Được tạo và vận hành Fanpage của Liên Hoa Việt
 • Được cấp sản phẩm mẫu để kinh doanh

Trách nhiệm:

 • Cam kết đạt doanh số, nếu không đạt doanh số 3 tháng liên tục thì sẽ xem xét lại quyền đại lý chính thức
 • Đảm bảo hình ảnh và chăm sóc khách hàng của Công ty theo phản hồi
 • Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng phân phối về các điều khoản đảm bảo cho sản phẩm